Autisme coach

Een autisme-coach autisme begeleid mensen met autisme. Ze begeleid hen in het dagelijks leven en/of bij hun persoonlijke problemen die te maken hebben met autisme.

Beeldend coach

Coach Beeldend is een vorm van coaching waarbij de cliënt (of een groep cliënten) op creatieve en/of
kunstzinnige wijze in beeld brengt wat in hem of haar leeft. Er wordt een tekening/beeld gemaakt naar aanleiding
van een concreet doel. Materialen die gebruikt worden zijn o.a. kleurpotloden, krijt, waskrijt, ecoline, oliepastels, houtskool, verf, collagemateriaal, klei.
De Coach Beeldend onderzoekt samen met de cliënt het ontstane beeld. Door de situatie in beeld te brengen kan zichtbaar, benoembaar en voelbaar gemaakt worden wat al aanwezig is om het doel te bereiken en wat daarbij in de weg staat (kracht/zwakte analyse).
De cliënt verkrijgt nieuwe inzichten, die ingangen geven voor de volgende stap richting het doel.  

Creatief therapeut beeldend

Creatieve Therapie, beeldend, maakt gebruik van beeldende technieken in het platte vlak (tekenen, schilderen, druktechnieken) en in het ruimtelijke vlak (boetseren, beeldhouwen, construeren, kleien). Deze middelen kunnen allerlei gevoelens bij een mens opwekken, van tederheid tot irritatie en boosheid.
Bovendien kan de persoonlijke vormgeving een heel bijzondere betekenis hebben.
Doelgroep: kinderen en jeugdigen.  

Dramatherapeut

Bij Dramatherapie werk je met een fictieve werkelijkheid, zoals toneel. Hier gaat het om 'doen' en 'ervaren' op een speelse manier. Je gebruikt bijvoorbeeld lichaamshouding, beweging, de stem, mimiek, improvisatie, spontaniteit en samenspel.

Eerstelijnspsycholoog

Eerstelijnspsychologen (EL-psychologen) hebben na de opleiding tot GZ-psycholoog een aanvullende opleiding gevolgd om in het verlengde van de huisartsenpraktijk psychische problemen te behandelen met kortdurende therapieën. Zij zijn aangesloten bij een Regionaal Orgaan Eerstelijns Psychologen (ROEP).
Doelgroep: kinderen en jeugdigen. 

EMDR practioner

EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing) is één van de meest effectieve psychotherapeutische methodiek bij behandeling van onder andere PTSS (posttraumatische stressstoornis). Patiënten die een ingrijpende nare gebeurtenis hebben meegemaakt en hierna met klachten te maken hebben zoals, angsten, nachtmerries, schrikreacties, herbeleving, paniekstoornissen, fobieën, slaapstoornissen etc., kunnen zeer effectief met deze methodiek behandeld worden in relatief weinig sessies.  

Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog)

Gezondheidszorgpsychologen (GZ-psychologen) hebben na een universitaire studie psychologie of orthopedagogiek is een postdoctorale opleiding gevolgd met daarin de kennis en vaardigheden om problemen te diagnosticeren en te behandelen. Deze opleiding geeft toegang tot het betreffende overheidsregister voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-register).
Doelgroep: kinderen en jeugdigen.

HBO kindertherapeut

Het werk van een HBO kindertherapeut omvat, naast het geven van psycho-educatie aan jongeren en ouders, ook het aanleren van verschillende vaardigheden waar het kind/ de jongere weer mee verder kan.

HBO Pedagogiek

.Als pedagoog ben je een expert die ouders, leerkrachten en iedereen die met kinderen en jongeren werkt ondersteunt en begeleidt. 

Ik leer leren trainer

De Ik Leer Leren training laat kinderen zien welke voorwaarden nodig zijn om te leren: ze ontdekken hun persoonlijke leerstijl en leervoorkeuren. Dat maakt de training uniek in zijn soort: al tijdens de training beginnen kinderen efficiënter en effectiever te leren en halen ze hogere cijfers. 

Integratieve kindertherapeut

Integratieve kindertherapeuten hebben de opleiding integratieve kindertherapie gevolgd.
Integratieve kindertherapie is een kortdurende therapievorm. In deze therapie staat het kind centraal en wordt er vanuit verschillende invalshoeken naar het kind gekeken. Dit noemen we integratief. Zo kan er bijvoorbeeld gewerkt worden aan gedragsverandering, het omgaan met emoties en de communicatie tussen kind en omgeving (gezin, klasgenootjes e.d.) Ook kan het evenwicht worden hersteld tussen wat dit kind aan kan en wat er van hem of haar wordt gevraagd. Waar heeft juist dit kind behoefte aan? En hoe kan dit kind gesterkt worden in het vinden van zijn of haar eigen oplossingsmogelijkheden voor zijn of haar probleem?
Doelgroep: kinderen van 4 tot 12 jaar. 

Integratief kinder- & jeugdtherapeut

Een integratief kinder- en jeugdtherapeut houdt zich bezig met de behandeling van problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. De therapie is een kortdurende, op het kindgericht, met als doel het kind te begeleiden bij het vinden van een eigen oplossing.

Bij integratieve therapie staat het kind centraal en gaat men uit van de eigen wijsheid en kracht van kinderen. Het kind weet vaak zelf (al dan niet bewust) wat zijn of haar probleem is en wat het nodig heeft om het probleem aan te pakken. Een integratief therapeut maakt gebruik van verschillende verklarings- en behandelmodellen uit verschillende gebieden van de gezondheidszorg. Door deze modellen te integreren, ontstaat voor ieder kind een unieke aanpak op maat.

Integratieve Relatietherapie

Gehechtheid speelt een gouden rol in je leven. Als peuter en puber koppel je je los van je ouders om je vervolgens aan hen te hechten. In je volwassen relatie ga je je opnieuw hechten. Afhankelijk van jouw hechtingspatroon en dat van jouw partner lukt het om veilig gehecht te raken. Relatieproblemen vinden hun wortel op die diepere hechtingslaag. Patronen die scheef groeien zijn het gevolg. In integratieve relatietherapie staat jullie hechtingsrelatie centraal, zodat jullie er samen aan kunnen werken.
Doel is: je veilig verbonden voelen met elkaar, vanuit je eigen autonomie, samen in harmonie. 

Kinder- en jeugdpsycholoog

Een kinder- en jeugdpsycholoog onderzoekt en behandelt psychologische problemen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Ze heeft zich bekwaamt heeft bekwaamd in het werken met kinderen en jongeren en het 'systeem' om hen heen. Met 'systeem' worden de ouders en eventuele broertjes/zusjes bedoeld, maar ook andere mensen die in nauw contact staan met het kind of de jongere. Kinderen zijn in ontwikkeling. Het antwoord op de vraag of bepaald gedrag adequaat is, is daarom ook afhankelijk van de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind en van de context.
Het fysieke, het sociale, het emotioneel-relationele en het cognitieve domein staan niet los van elkaar. Zo kunnen leerproblemen het gevolg zijn van spanningen in het gezin en hebben fysieke problemen (zoals slechthorendheid) dikwijls sociale en emotionele gevolgen. Daarom houdt de kinder- en jeugdpsycholoog bij het opstellen van een behandel- of begeleidingsplan voor het ene domein rekening met eventuele problemen in een ander domein.
Een kinderpsycholoog heeft praktisch nooit met het kind alleen te maken. Bijna altijd zijn het anderen (ouders, leerkrachten) die een zorgpunt signaleren. Deze personen spelen in het leven van het kind bovendien een invloedrijke rol. Een kinder- en jeugdpsycholoog moet daarom ook oog hebben voor degenen om het kind heen, en de rol die zij spelen in de ontwikkeling van het kind.

Klinisch psycholoog

Klinisch psychologen hebben na hun opleiding tot GZ-psycholoog de postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog gevolgd.
Een klinisch psycholoog heeft een grote deskundigheid en veel ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling van complexe psychische problemen. Deze opleiding geeft toegang tot het betreffende overheidsregister voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-register).
Doelgroep: kinderen en jeugdigen.

Ontwikkelingspsycholoog

Een ontwikkelingspsycholoog richt zich op de normale en afwijkende ontwikkeling van kinderen vanaf voor de geboorte tot in de jong volwassenheid. Ze draagt bij aan de hulpverlening aan kinderen en adolescenten die problemen of een stoornis hebben.
Ze houdt zich bezig met veelvoorkomende stoornissen, zoals ADHD, Autisme, Angst- en stemmingsstoornissen en gedragsstoornissen als ODD en CD, en beschouwt deze vanuit een ontwikkelingsperspectief. Ze diagnosticeert, behandelt en adviseert.

(Ortho-)pedagoog

(Ortho-)pedagogen of opvoedkundigen hebben de opleiding (ortho)pedagogiek gevolgd.
Pedagogiek staat voor de normale ontwikkeling en opvoeding, orthopedagogiek houdt zich bezig met problematische opvoedingssituaties. Er is dan sprake van bijvoorbeeld gedragsproblemen bij het kind, zoals veel huilen, agressie, teruggetrokken gedrag. Een (ortho-)pedagoog bekijkt samen met de ouders hoe de opvoedingssituatie is ontstaan en bekijkt welke mogelijkheden ouders hebben om verandering in de thuissituatie te brengen. De (ortho-)pedagoog geeft ouderbegeleiding, werkt met kinderen individueel en/of met meerdere gezinsleden. De werkwijze kan per (ortho-) pedagoog verschillen.
Sommige (ortho-) pedagogen zijn ook speltherapeut.
Doelgroep: kinderen en jeugdigen.

Psychomotorische kindertherapeut

Psychomotorische kindertherapeuten hebben de opleiding psychomotorische kindertherapie gevolgd.
Psychomotorische kindertherapie is therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. De therapie heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen, zodat ouders en kind in staat zijn op eigen kracht verder te gaan. Bij de behandeling wordt veel gebruikgemaakt van spel, bewegen, zingen en ritme.
Doelgroep: kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot 12 jaar. 

Psycholoog

Psychologen hebben een (4 jarige) universitaire studie psychologie afgerond.
De titel psycholoog is niet meer wettelijk beschermd. Om die reden heeft het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) het geregistreerde handelsmerk Psycholoog-NIP ingevoerd. Een Psycholoog-NIP heeft een erkende academische opleiding voltooid en heeft ten minste een jaar werkervaring als psycholoog.
Doelgroep: kinderen en jeugdigen. 

Psychosociaal therapeut

De psychosociaal therapeut ondersteunt en begeleidt personen bij situaties die zij als ongewenst, pijnlijk, ongemakkelijk of frustrerend ervaren Hij, of zij helpt de cliënt om de hulpvraag inzichtelijk te maken, leert de cliënt beter omgaan met bestaande problemen en bevordert daarmee het herstel en het geestelijk en emotioneel welbevinden van mensen.
Hierbij hoort de overtuiging dat de mens niet los gezien kan worden van de maatschappelijke context waarvan hij of zij deel uitmaakt. De psychosociaal hulpverlener werkt op basis van een gevarieerde, cliëntgerichte benadering.
Psychosociale problemen kunnen zich voordoen als psychische problematiek, zoals stemmingsproblemen, laag zelfbeeld, angst, onzekerheid, nervositeit, onrust, irritatie en stress, en ook op het gebied van gezins- en relatieproblemen, rouw, eenzaamheid en identiteit.

Psychotherapeut

Psychotherapeuten hebben na een academische opleiding een aanvullende postdoctorale opleiding gevolgd met daarin de vaardigheden om problemen op wetenschappelijk verantwoorde wijze te behandelen. Deze opleiding geeft toegang tot het betreffende overheidsregister voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-register).
Doelgroep: kinderen en jeugdigen.

Rots en water trainer

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene (4 - 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd en waar mogelijk getracht de buurt/wijk in dit proces te betrekken.
Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd. Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.

Sherborne bewegingspedagogiek

Sherborne bewegingspedagogiek: een lichaamsgerichte methode om te werken aan zelfvertrouwen van kinderen en de band tussen ouders en kinderen.
Kinderen kunnen o.a. een verstoorde hechtingsband en/of problemen op het gebied van zelfvertrouwen krijgen als gevolg van hun ervaringen in het verleden. Alle omstandigheden die voor een zeer jong kind veel onrust opleveren, kunnen van invloed zijn op de ontwikkeling van het (zelf)vertrouwen en de hechting. Denk hierbij aan: vroeggeboortes waarbij een kind in de couveuse moet verblijven, ziekte of lichamelijke problemen op jonge leeftijd, huilbaby's, adoptie of een andere (tijdelijke) scheiding van ouders, baby's/jonge kinderen van ouders met psychische problematiek etc.
Er wordt bij het werken met deze methode van uit gegaan dat het mogelijk is deze verstoorde hechtingsontwikkeling (gedeeltelijk) te herstellen en/of het zelfvertrouwen van een kind te vergroten.
De Sherbornemethode gaat uit van non-verbale, lichaamsgerichte communicatie.
De bewegingspedagogiek van Sherborne bestaat uit het systematisch aanbieden van eenvoudig en contact gericht bewegingsspel dat hechting tussen ouder(s) en kind en zelfvertrouwen bij het kind bevordert en versterkt. De methode helpt een kind zich bewust te worden van de eigen kracht. Het kind kan zich meer gaan overgeven aan de zorg van anderen en zich beter gaan inleven in de ander.

Speltherapeut

Speltherapeuten hebben de opleiding speltherapie afgerond.
Speltherapie gaat uit van de gedachte dat verbeeldend spel een middel is om de verstoorde sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind in goede banen te leiden. Spel wordt gezien als de taal van het kind dat een krachtige communicatieve waarde heeft. Vanuit de vertrouwensrelatie met de speltherapeute kunnen kinderen hun opgedane ervaringen via het spel uiten, leren kinderen zichzelf geleidelijk aan beter kennen en krijgen ze meer begrip voor hun eigen gevoelens. Ze kunnen zo hun ervaringen verwerken en experimenteren met ander gedrag.
Doelgroep: kinderen van 3 tot 12 jaar of op dat ontwikkelingsniveau. 

Systeemtherapeut

Systeemtherapeuten hebben een aanvullende postdoctorale opleiding tot systeemtherapeut gevolgd. Relatie- en gezinstherapie zijn de meest bekende vormen van systeemtherapie, maar ouderbegeleiding en individuele systeemtherapie is ook mogelijk. Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie. Systeemtherapeuten bekijken de problemen in hun relationele context. Dikwijls hebben de problemen te maken met de situatie waarin iemand leeft. Klachten van de één worden beïnvloed door de andere(n) in het systeem en vice versa. Mensen komen sneller uit de problemen met een therapie die daar aandacht voor heeft.
Doelgroep: kinderen, jeugdigen, ouders, relaties en gezinnen. 

Theraplay therapeut

Bij Theraplay verbeteren we de relatie tussen ouder en kind met behulp van speelse, verzorgende en uitdagende activiteiten. Als ouder leer je je kind beter aan te voelen en te begrijpen. Door de activiteiten die je samen met de therapeut en je kind doet verbetert het contact. Je ervaart hoe de therapeut de interactie met je kind opbouwt en jij wordt daar als vanzelfsprekend in betrokken. Deze ervaring helpt je om sommige activiteiten zelf thuis ook toe te passen, zowel op momenten waarop je echt iets samen wilt doen, als op de gewone dagelijkse momenten. De positieve ervaringen neem je dus mee naar huis; Niet als verplicht huiswerk, maar gewoon omdat het leuk is. Dat is Theraplay... opgroeien met plezier... voor ouder en kind! Voor het kind zijn deze plezierige momenten belangrijk om zelfvertrouwen op te bouwen en een gehechtheidsrelatie aan te kunnen gaan met de volwassene die voor hem zorgt. Door de intensieve, positieve interactie ervaart het kind zichzelf als de moeite waard en geliefd...een basisgevoel dat we elk kind zouden willen meegeven.
Er zijn veel redenen om een Theraplay behandeling te starten; het kan gaan om milde problematiek, waarbij enkele sessies voldoende zijn om ouder en kind weer op het plezierige spoor te krijgen, maar Theraplay wordt ook ingezet bij meer ernstige problemen, zoals een verstoorde gehechtheidsrelatie als gevolg traumatische ervaringen, een moeizame start als baby, of bij pleeg- en adoptiegezinnen.